Công nghệ sinh học nói chung

DrugPatentWatch cung cấp thông tin tình báo cạnh tranh về thuốc phân tử nhỏ và 90.000 bằng sáng chế toàn cầu bao gồm họ

Nhấp vào bằng sáng chế dưới đây để biết thêm chi tiết, hoặc truy cập DrugPatentWatch.com cho nhiều lựa chọn hơn.

ALOXI (palonosetron hydrochloride)
Helsinn Hlthcare
Bằng sáng chế số: 5.202.333
Ngày hết hạn: 13 Tháng tư 2015


AKYNZEO (netupitant; palonosetron hydrochloride)
Helsinn Hlthcare
Bằng sáng chế số: 5.202.333
Ngày hết hạn: 13 Tháng tư 2015


GATTEX KIT (teduglutide tái tổ hợp)
Nps Pharms Inc
Bằng sáng chế số: 5.789.379
Ngày hết hạn: 14 tháng tư năm 2015


JUXTAPID (lomitapide mesylate)
Aegerion
Bằng sáng chế số: 5.739.135
Ngày hết hạn: 14 tháng tư năm 2015


MYLOTARG (gemtuzumab ozogamicin)
Wyeth Pharms Inc
Bằng sáng chế số: 5.739.116
Ngày hết hạn: 14 tháng tư năm 2015


CLEVIPREX (clevidipine)
Thuốc Co
Bằng sáng chế số: 5.739.152
Ngày hết hạn: 14 tháng tư năm 2015


Sửa lời (aprepitant)
Merck
Bằng sáng chế số: 5.719.147
Ngày hết hạn: ngày 17 tháng 4 năm 2015


Để biết thêm thông tin hãy thử một thử nghiệm miễn phí

DrugPatentWatch cung cấp thông tin tình báo cạnh tranh về thuốc phân tử nhỏ và 90.000 bằng sáng chế toàn cầu bao gồm họ

Nhấp vào bằng sáng chế dưới đây để biết thêm chi tiết, hoặc truy cập DrugPatentWatch.com cho nhiều lựa chọn hơn.

AKYNZEO (netupitant; palonosetron hydrochloride)
Helsinn Hlthcare
Bằng sáng chế số: 5.202.333
Ngày hết hạn: 13 Tháng tư 2015


ALOXI (palonosetron hydrochloride)
Helsinn Hlthcare
Bằng sáng chế số: 5.202.333
Ngày hết hạn: 13 Tháng tư 2015


CLEVIPREX (clevidipine)
Thuốc Co
Bằng sáng chế số: 5.739.152
Ngày hết hạn: 14 tháng tư năm 2015


GATTEX KIT (teduglutide tái tổ hợp)
Nps Pharms Inc
Bằng sáng chế số: 5.789.379
Ngày hết hạn: 14 tháng tư năm 2015


JUXTAPID (lomitapide mesylate)
Aegerion
Bằng sáng chế số: 5.739.135
Ngày hết hạn: 14 tháng tư năm 2015


MYLOTARG (gemtuzumab ozogamicin)
Wyeth Pharms Inc
Bằng sáng chế số: 5.739.116
Ngày hết hạn: 14 tháng tư năm 2015


Sửa lời (aprepitant)
Merck
Bằng sáng chế số: 5.719.147
Ngày hết hạn: ngày 17 tháng 4 năm 2015


Để biết thêm thông tin hãy thử một thử nghiệm miễn phí

Hết hạn bằng sáng chế thuốc cho tháng tư năm 2015

Tên thương mại Ứng viên Generic Name Số bằng sáng chế Bằng sáng chế hết hạn
Famvir Novartis famciclovir 6.124.304 * PED 04 Tháng 4 2015
Famvir Novartis famciclovir 5.866.581 * PED 04 Tháng 4 2015
Provigil Cephalon modafinil RE37516 * PED 06 tháng 4 năm 2015
NUVIGIL Cephalon armodafinil RE37516 * PED 06 tháng 4 năm 2015
Advair HFA Glaxo Grp Ltd fluticasone propionate; salmeterol xinafoate 5.674.472 * PED Ngày 07 tháng 4 năm 2015
HYCAMTIN GlaxoSmithKline hydrochloride topotecan 5.674.872 * PED Ngày 07 tháng 4 năm 2015
FLOVENT HFA Glaxo Grp Ltd fluticasone propionate 5.674.472 * PED Ngày 07 tháng 4 năm 2015
AKYNZEO Helsinn Hlthcare netupitant; palonosetron hydrochloride 5.202.333 Ngày 13 tháng 4 năm 2015
ALOXI Helsinn Hlthcare palonosetron hydrochloride 5.202.333 Ngày 13 tháng 4 năm 2015
JUXTAPID Aegerion lomitapide mesylate 5.739.135 14 tháng 4 2015
MYLOTARG Wyeth Pharms Inc gemtuzumab ozogamicin 5.739.116 14 tháng 4 2015
GATTEX KIT Nps Pharms Inc teduglutide tái tổ hợp 5.789.379 14 tháng 4 2015
CLEVIPREX Thuốc Co clevidipine 5.739.152 14 tháng 4 2015
Tu chỉnh Merck aprepitant 5.719.147 17 Tháng 4 năm 2015
Abilify MAINTENA KIT Otsuka Pharm Co Ltd aripiprazole 5.006.528 Ngày 20 tháng 4 năm 2015
Abilify Otsuka aripiprazole 5.006.528 * PED Ngày 20 tháng 4 năm 2015
Caverject Pharmacia Và Upjohn alprostadil 5.741.523 Tháng Tư 21, 2015
Exubera Pfizer insulin tái tổ hợp của con người 5.740.794 Tháng Tư 21, 2015
OXYTROL Watson Labs (utah) oxybutynin 5.601.839 26 Tháng 4 2015
OXYTROL CHO PHỤ NỮ Bayer Healthcare Llc oxybutynin 5.601.839 26 Tháng 4 2015
OXYTROL Watson Labs (utah) oxybutynin 5.834.010 26 Tháng 4 2015
OXYTROL CHO PHỤ NỮ Bayer Healthcare Llc oxybutynin 5.834.010 26 Tháng 4 2015
Lamisil Novartis terbinafine 5.681.849 * PED 28 tháng 4 năm 2015
MAVIK Abbvie trandolapril 5.744.496 28 tháng 4 năm 2015
Lamisil AT Novartis terbinafine 5.681.849 * PED 28 tháng 4 năm 2015
Lamisil AT Novartis terbinafine hydrochloride 5.681.849 * PED 28 tháng 4 năm 2015
* Thuốc có thể được bao phủ bởi nhiều bằng sáng chế hoặc bảo vệ theo quy định. Xem các DrugPatentWatch cơ sở dữ liệu cho đầy đủ chi tiết.

Thuê bao có thể truy cập các tập dữ liệu có giá trị, bao gồm:

 • Thông tin thử nghiệm lâm sàng
 • Gia đình bằng sáng chế quốc tế
 • Ưu tiên cấp bằng quốc tế và các thông tin PCT
 • Bảo trì bằng sáng chế
 • Full-text tải bằng sáng chế
 • Dữ liệu bán hàng (trên 200 loại thuốc)
 • Thách thức đoạn IV
 • Phê chuẩn dự kiến
 • Khả năng tìm kiếm năng động với dữ liệu xuất khẩu
 • Nhiều hơn ...
Xem các Preview Cơ sở dữ liệuKế hoạch So sánh .
Liên hệ với bất kỳ câu hỏi.

Hết hạn bằng sáng chế thuốc cho tháng tư năm 2015

Tên thương mại Ứng viên Generic Name Số bằng sáng chế Bằng sáng chế hết hạn
Famvir Novartis famciclovir 5.866.581 * PED 04 Tháng 4 2015
Famvir Novartis famciclovir 6.124.304 * PED 04 Tháng 4 2015
Provigil Cephalon modafinil RE37516 * PED 06 tháng 4 năm 2015
NUVIGIL Cephalon armodafinil RE37516 * PED 06 tháng 4 năm 2015
Advair HFA Glaxo Grp Ltd fluticasone propionate; salmeterol xinafoate 5.674.472 * PED Ngày 07 tháng 4 năm 2015
HYCAMTIN GlaxoSmithKline hydrochloride topotecan 5.674.872 * PED Ngày 07 tháng 4 năm 2015
FLOVENT HFA Glaxo Grp Ltd fluticasone propionate 5.674.472 * PED Ngày 07 tháng 4 năm 2015
AKYNZEO Helsinn Hlthcare netupitant; palonosetron hydrochloride 5.202.333 Ngày 13 tháng 4 năm 2015
ALOXI Helsinn Hlthcare palonosetron hydrochloride 5.202.333 Ngày 13 tháng 4 năm 2015
MYLOTARG Wyeth Pharms Inc gemtuzumab ozogamicin 5.739.116 14 tháng 4 2015
GATTEX KIT Nps Pharms Inc teduglutide tái tổ hợp 5.789.379 14 tháng 4 2015
CLEVIPREX Thuốc Co clevidipine 5.739.152 14 tháng 4 2015
JUXTAPID Aegerion lomitapide mesylate 5.739.135 14 tháng 4 2015
Tu chỉnh Merck aprepitant 5.719.147 17 Tháng 4 năm 2015
Abilify MAINTENA KIT Otsuka Pharm Co Ltd aripiprazole 5.006.528 Ngày 20 tháng 4 năm 2015
Abilify Otsuka aripiprazole 5.006.528 * PED Ngày 20 tháng 4 năm 2015
Caverject Pharmacia Và Upjohn alprostadil 5.741.523 Tháng Tư 21, 2015
Exubera Pfizer insulin tái tổ hợp của con người 5.740.794 Tháng Tư 21, 2015
OXYTROL Watson Labs (utah) oxybutynin 5.601.839 26 Tháng 4 2015
OXYTROL CHO PHỤ NỮ Bayer Healthcare Llc oxybutynin 5.601.839 26 Tháng 4 2015
OXYTROL Watson Labs (utah) oxybutynin 5.834.010 26 Tháng 4 2015
OXYTROL CHO PHỤ NỮ Bayer Healthcare Llc oxybutynin 5.834.010 26 Tháng 4 2015
MAVIK Abbvie trandolapril 5.744.496 28 tháng 4 năm 2015
Lamisil AT Novartis terbinafine 5.681.849 * PED 28 tháng 4 năm 2015
Lamisil AT Novartis terbinafine hydrochloride 5.681.849 * PED 28 tháng 4 năm 2015
Lamisil Novartis terbinafine 5.681.849 * PED 28 tháng 4 năm 2015
* Thuốc có thể được bao phủ bởi nhiều bằng sáng chế hoặc bảo vệ theo quy định. Xem các DrugPatentWatch cơ sở dữ liệu cho đầy đủ chi tiết.

Thuê bao có thể truy cập các tập dữ liệu có giá trị, bao gồm:

 • Thông tin thử nghiệm lâm sàng
 • Gia đình bằng sáng chế quốc tế
 • Ưu tiên cấp bằng quốc tế và các thông tin PCT
 • Bảo trì bằng sáng chế
 • Full-text tải bằng sáng chế
 • Dữ liệu bán hàng (trên 200 loại thuốc)
 • Thách thức đoạn IV
 • Phê chuẩn dự kiến
 • Khả năng tìm kiếm năng động với dữ liệu xuất khẩu
 • Nhiều hơn ...
Xem các Preview Cơ sở dữ liệuKế hoạch So sánh .
Liên hệ với bất kỳ câu hỏi.

TechTransferWatch là một công cụ tìm kiếm và các dịch vụ cảnh báo cho các công nghệ từ các phòng thí licenseable học tập, các quỹ và các chính phủ.

Nhấp vào bằng sáng chế dưới đây để biết thêm chi tiết, hoặc truy cập TechTransferWatch.com cho nhiều lựa chọn hơn.

Sản xuất dầu thực vật mục tiêu protein F-box
John B. Ohlrogge, Sari A. Ruuska, Yonghua Li
Đại học bang Michigan
Bằng sáng chế số: 9.006.518
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Phương pháp để tách axit nucleic
Pei-Shin Giang, Kun-Chan Wu, Yu Ting-Su, Chia-Yun Lin, Siou-cing Su, Yuh-Jiuan Lin
Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp (ITRI)
Bằng sáng chế số: 9.006.419
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


PCP2 mini-quảng bá
Đại học British Columbia
Bằng sáng chế số: 9.006.413
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Vector biểu hiện cho pseudonocardia autotrophica
Yoshikazu Fujii, Tadashi Fujii, Akira Arisawa, Tomohiro Tamura
Viện Quốc gia Nhật Bản của Advanced Khoa học và Công nghệ
Bằng sáng chế số: 9.006.412
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Nhắm mục tiêu di lạc nội mạc tử peptide và sử dụng chúng
Michiko Fukuda, Daisuke Aoki, Noriko Nozawa, Michiko Fukuda, Daisuke Aoki, Noriko Nozawa
Viện nghiên cứu Y khoa Sanford-Burnham
Bằng sáng chế số: 9.006.404
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Lặp lại protein từ bộ sưu tập của các protein lặp lại bao gồm các module lặp lại
Michael Tobias Stumpp, Patrik Forrer, Hans Kaspar Binz, Andreas Pluckthun
Đại học Zurich
Bằng sáng chế số: 9.006.389
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Thành phần và phương pháp kiểm soát dịch hại
Ido Bachelet, Ram Sasisekharan, Mark Bulmer, Rebeca B. Rosengaus, Ido Bachelet, Ram Sasisekharan, Mark Bulmer, Rebeca B. Rosengaus
Đại học Northeastern
Bằng sáng chế số: 9.006.212
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Oligonucleotide antisense chống sphingomyelinase trung tính và trung tính ức chế sphingomyelinase GW4869 cho các rối loạn thần kinh thoái hóa
Kalipada Pahan
Trung tâm y tế Đại học Rush
Bằng sáng chế số: 9.006.205
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Phương pháp giảm thâm nhiễm viêm ở những người có bệnh viêm phổi
Sở Y tế và Nhân
Bằng sáng chế số: 9.006.203
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Giảm có chọn lọc các biến thể alen
C. Frank Bennett, Michael Hayden, Susan M. Freier, Sarah Greenlee, Jeffrey Carroll, Simon Warby, Eric E. Swayze
Đại học British Columbia
Bằng sáng chế số: 9.006.198
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Thành phần và phương pháp để giảm bớt nhiễm virus và viêm nhiễm virus
Peter D. Katsikis, Alina C. Boesteanu, Sefik S. Alkan
Đại học Drexel
Bằng sáng chế số: 9.006.194
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Đại lý nhắm mục tiêu chọn lọc cho mitochondria
Đại học Pittsburgh
Bằng sáng chế số: 9.006.186
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Phương pháp bảo vệ chống apoptosis sử dụng lipopeptides
Cleveland Clinic
Bằng sáng chế số: 9.006.183
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Protein fusion vượn cáo mới cho bất động hiệu quả và định hướng của các kháng thể trên bề mặt
Hyung Joon Cha, Chang Sup Kim
Pohang Đại học Khoa học và Công nghệ
Bằng sáng chế số: 9.005.992
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Phương pháp lựa chọn của các tế bào gốc đa năng cảm ứng
Shinya Yamanaka, Takayuki Tanaka
Đại học Kyoto
Bằng sáng chế số: 9.005.976
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Phương pháp lựa chọn nhân bản tế bào gốc đa năng cảm ứng
Hideyuki Okano, Yohei Okada, Shinya Yamanaka, Kyoko Miura
Đại học Kyoto
Bằng sáng chế số: 9.005.975
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Cảm ứng của các tế bào gốc đa năng
Đồng Hương Lin, Sheng Ding
Viện Nghiên cứu Scripps
Bằng sáng chế số: 9.005.968
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Biến thể Myc cải thiện hiệu suất phát gốc gây ra các tế bào gốc đa năng
Shinya Yamanaka, Masato Nakagawa
Đại học Kyoto
Bằng sáng chế số: 9.005.967
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Thế hệ của các tế bào gốc đa năng từ các nguyên bào sợi
William E. Lowry, Kathrin Plath
Đại học California
Bằng sáng chế số: 9.005.966
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Tế bào nội bì Regionalised và sử dụng chúng
Gillian Mary Morrison, Joshua Mark Brickman, Ifigenia Oikonomopoulou
Đại học Edinburgh
Bằng sáng chế số: 9.005.962
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Nổi tảo và các phương pháp do xanh triacylglycerol đầy
Đại học Washington
Bằng sáng chế số: 9.005.955
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Các phương pháp cô lập vi khuẩn
Jean-Paul Leonetti, STA © phanie Texier
Centre National de la Recherche Scientifique
Bằng sáng chế số: 9.005.954
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Sử dụng
Wim Soetaert, Sofie De Maeseneire, Karen Saerens, Sophie Roelants, Inge Van Bogaert
Đại học Ghent
Bằng sáng chế số: 9.005.923
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Chip cảm biến cho chất ức chế topoisomerase sàng lọc và phương pháp sàng lọc đó
Chun-Mao Lin, Hsiang-Ping Tsai, Chwen-Ming Shih, Jau-Lang Hwang, Chi-Ming Lee
Trường Đại học Y Đài Bắc
Bằng sáng chế số: 9.005.922
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Dòng tế bào lai sản xuất kháng thể để cho loại II collagen
Chih-Hsin Hưng, Chi-Shen Yên, Shyh-Ming Kuo, I-Fen Chen, Shih-Han Wang
I-Shou University
Bằng sáng chế số: 9.005.912
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Đánh dấu nguy cơ đối với bệnh tim mạch
Cleveland Clinic
Bằng sáng chế số: 9.005.904
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Phương pháp phát sinh dòng tế bào tổ tiên
Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu
Bằng sáng chế số: 9.005.897
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Hợp kim hạt nano kim loại tăng cường khả năng phát quang
Venkat R. Bhethanabotla, Sanchari Chowdhury
Đại học South Florida
Bằng sáng chế số: 9.005.890
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Membrane khu vực gần của gp41 HIV neo vào lớp lipid của một vaccine hạt giống virus
Ira Berkower
Sở Y tế và Nhân
Bằng sáng chế số: 9.005.631
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Biotherapy cho nỗi đau
James Oliver Dolly, Jiafu Wang, Jianghui Meng
Dublin City University
Bằng sáng chế số: 9.005.628
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Phát hiện các tổn thương acid nucleic và adducts sử dụng nanopores
Cynthia J. Burrows, Henry S. White, Ryuji Kawano, Aaron M. Fleming, Na An
Đại học Utah
Bằng sáng chế số: 9.005.425
Ngày phát hành: 14 tháng 4 năm 2015


Tạp chí Công nghệ sinh học Thương mại Bài viết này là một phần của tự do lưu trữ truy cập mở của Tạp chí Công nghệ sinh học Thương mại

Xây dựng đội ngũ công nghệ sinh học: Tính cách không thành vấn đề

Tới giấy

TÓM TẮT: Nghiên cứu của chúng tôi mô tả một thí nghiệm tự nhiên khám phá mối liên hệ giữa kết quả liên ngành đội và kích thước cá tính, khả năng tâm thần nói chung, và các loại truyền thông và tần số. Nghiên cứu này đã diễn ra trong bối cảnh của một chương trình khoa học sinh học thần kinh doanh NSF tài trợ mà tham gia vào khoa học, khoa học y tế, pháp luật, sinh viên kinh doanh làm việc trong các đội dự án liên ngành trong quá trình thương mại hóa công nghệ ...

Các Tạp chí Thương mại Công nghệ sinh học là một diễn đàn duy nhất cho tất cả những người tham gia trong công nghệ sinh học thương mại hóa để trình bày, chia sẻ, và khám phá những ý tưởng mới, tư duy mới nhất và thực hành tốt nhất, làm cho nó trở thành một hướng dẫn không thể thiếu đối với những dự án và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này nhanh chóng di chuyển.

Mỗi vấn đề xuất bản peer-xem xét, có thẩm quyền, các bài báo tiên tiến được viết bởi các học hàng đầu và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này, giải quyết các vấn đề như:

 • Quản lý
 • Chính sách
 • Tài chánh
 • Pháp luật
 • Quy định
 • Đạo đức sinh học

Để biết thêm thông tin, xem các trang web thương mại Tạp chí Công nghệ sinh học

Đây là một khách đăng bài từ Susan K Finston, Chủ tịch Finston Consulting . Bạn đã có một phản ứng bài của Susan? Trả lời trong phần ý kiến dưới đây.

Susan Kling Finston Quay lại khi tôi đã viết ISO Một cuộc cách mạng khoa học trong nghiên cứu ung thư vào tháng Tư năm 2013, tôi thực sự không mong đợi để có thể chào đón các cuộc cách mạng vào cuối năm nay. Vào tháng mười hai năm 2013, tuy nhiên, tạp chí Khoa học xức dầu miễn dịch ung thư như là "bước đột phá của năm" , và dược phẩm R & D cho ung thư pháp miễn dịch đã được tăng từ bao giờ. Đây thực sự là tin tốt cho bệnh nhân ung thư và gia đình của họ.

Nhưng trước tiên, cốt truyện: Ung thư vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở các nước OECD và nguyên nhân thứ hai gây tử vong ở các nước đang phát triển. Mặc dù đầu tư hơn 100 tỷ USD đô la và tăng sự hiểu biết về di truyền học của các khối u ung thư, đại đa số các bệnh nhân vẫn nhận được hóa trị liệu độc tính cao - có thể tự mình hoặc kết hợp với xạ trị và / hoặc phẫu thuật. Như trước đây, các bệnh ung thư thường có thể phát triển khả năng kháng hóa trị liệu và xạ trị có thể ung thư mới, đặt thêm gánh nặng về bệnh nhân, gia đình và hệ thống chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, sự sẵn có của các nguồn tài trợ cho liệu pháp miễn dịch ung thư đại diện cho một niềm hy vọng quan trọng đối với thương mại hóa an toàn, phương pháp điều trị ung thư bền vững hơn.

Liệu pháp miễn dịch ung thư tìm cách kích thích hệ thống miễn dịch của bệnh nhân để tấn công các khối u ác tính, nhận ra rằng các thách thức trung tâm của căn bệnh này là sự bất lực của cơ thể để nhận ra và đối đầu với sự tăng trưởng không kiểm soát được của các tế bào ung thư. Liệu pháp miễn dịch vi khuẩn đặc biệt có một lịch sử lâu dài của gần 150 năm với sự quan sát rằng bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có thể thu nhỏ các khối u, thường xuyên đóng góp để hoàn thành sự thuyên giảm của bệnh ung thư. Trong những năm cuối thế kỷ 19, các bác sĩ ở Đức và Hoa Kỳ quan sát thấy rằng bệnh nhân ung thư kèm theo nhiễm khuẩn trùng trải qua suy thoái khối u. Các bác sĩ người Đức W. Busch và F. Fehleisen riêng báo cáo thoái khối u ở bệnh nhân ung thư bị nhiễm viêm quầng.

Báo cáo đương thời từ Tiến sĩ William B. Coley, một bác sĩ phẫu thuật New York, nhận xét hồi quy của sacôm ác tính ở những bệnh nhân bị nhiễm trùng do vi khuẩn. TS Coley sau đó có hệ thống xử lý xương và ung thư mô mềm với một vaccine vi khuẩn đó được gọi là "chất độc Coley của", bao gồm các sinh vật Streptococcus nhiệt chết kết hợp với Serratia marcescens nhiệt giết (trước đây gọi là Bacillus prodigiosus). Coley điều trị hơn 1.000 bệnh nhân ung thư và đã đạt được một tỷ lệ thành công cao trong điều trị sacôm, ung thư biểu mô (ví dụ như ung thư vú và thận), u lympho và khối u ác tính. Toxin Coley đã trở thành nền tảng cho sự miễn dịch ung thư sớm, chỉ để bị lu mờ bởi sự xuất hiện của bức xạ và hóa trị liệu.

Bây giờ miễn dịch ung thư đã trở lại để phía trước, cả hai đều do sự thành công của liệu pháp miễn dịch mới và công nhận các giới hạn của bức xạ và hóa trị liệu, có hoặc không có gen. Tạp chí khoa học trong năm 2013 được trích dẫn những thành quả đầu tiên của liệu pháp miễn dịch ung thư hiện đại với đầy hứa hẹn điều trị T-cell thụ, như đã đề cập. Nhanh chóng chuyển tiếp hai năm, và miễn dịch ung thư đã trở thành có lẽ là khu vực quan trọng nhất đối với phương pháp điều trị ung thư thực nghiệm và phương pháp chữa trị.

Các tác động hiện tại và tầm quan trọng của liệu pháp miễn dịch cho bệnh ung thư R & D có lẽ là biểu tượng tốt nhất bằng mắt của ngày hôm nay của Loncar Đầu tư Ung thư pháp miễn dịch Index . Các quỹ Loncar pháp miễn dịch bao gồm một công ty đa dạng khác nhau, từ Fortune-100 cho các công ty nhỏ hơn tập trung riêng vào liệu pháp miễn dịch.

Ít nhất là cho bây giờ nó không bao gồm Amrita Therapeutics Ltd - một công nghệ sinh học Ấn Độ khởi động mà tôi đồng sáng lập với Ananda Chakrabarty được xây dựng trên sự hiểu biết ngày càng tăng của vai trò trị liệu quan trọng của vi khuẩn và peptide liên quan trong điều trị ung thư của chúng tôi. Ananda đã được nói cho một số thời gian cho bất cứ ai sẽ lắng nghe rằng sự khôn ngoan tiến hóa của vi khuẩn có thể dẫn đến một thời kỳ hoàng kim mới cho phương pháp điều trị ung thư và phát triển thuốc rộng hơn. Về phần tôi, tôi đã học được rằng tương lai là một bí ẩn.

Chỉ có nhận thức là 20/20.

Về tác giả:
Chủ tịch Finston Consulting LLC kể từ năm 2005, Susan làm việc với công nghệ sinh học tiên tiến và các khách hàng khác nhau, từ khởi động để Fortune-100, cung cấp hỗ trợ cho các pháp, giao dịch, chính sách và các vấn đề "kinh doanh". Susan có nền tảng rộng lớn và chuyên môn đặc biệt liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ và kiến thức kinh tế ở các nước đang phát triển tiên tiến bao gồm cả Ấn Độ và Nam Á, Mỹ Latinh và Trung Đông Bắc Phi (MENA) khu vực. Cô cũng làm việc với các chính phủ, phi chính phủ và xây dựng năng lực và các chương trình giáo dục có liên quan thông qua BayhDole25. Cùng với công nghệ sinh học tiên phong Ananda Chakrabarty, cô cũng là người đồng sáng lập của Amrita Therapeutics Ltd., một công ty dược phẩm sinh học đang nổi lên ở Ấn Độ với các thuốc peptide ung thư vào trong nghiên cứu in vivo. Kinh nghiệm trước đó bao gồm 11 năm trong ngành ngoại giao của Hoa Kỳ với các tour du lịch nước ngoài tại London, Tel Aviv, và Manila và tại Bộ Ngoại giao ở Washington DC. Để biết thêm thông tin về các bài thuyết trình mới nhất và ấn phẩm vui lòng truy cập finstonconsulting.com .

DrugPatentWatch cung cấp thông tin tình báo cạnh tranh về thuốc phân tử nhỏ và 90.000 bằng sáng chế toàn cầu bao gồm họ

Nhấp vào bằng sáng chế dưới đây để biết thêm chi tiết, hoặc truy cập DrugPatentWatch.com cho nhiều lựa chọn hơn.

NUVIGIL (armodafinil)
Cephalon
Bằng sáng chế số: RE 37.516
Ngày hết hạn: ngày 06 tháng 4 năm 2015


Provigil (modafinil)
Cephalon
Bằng sáng chế số: RE 37.516
Ngày hết hạn: ngày 06 tháng 4 năm 2015


FLOVENT HFA (fluticasone propionate)
Glaxo Grp Ltd
Bằng sáng chế số: 5.674.472
Ngày hết hạn: 07 Tháng Tư 2015


Advair HFA (fluticasone propionate, salmeterol xinafoate)
Glaxo Grp Ltd
Bằng sáng chế số: 5.674.472
Ngày hết hạn: 07 Tháng Tư 2015


HYCAMTIN (hydrochloride topotecan)
GlaxoSmithKline
Bằng sáng chế số: 5.674.872
Ngày hết hạn: 07 Tháng Tư 2015


Để biết thêm thông tin hãy thử một thử nghiệm miễn phí

TechTransferWatch là một công cụ tìm kiếm và các dịch vụ cảnh báo cho các công nghệ từ các phòng thí licenseable học tập, các quỹ và các chính phủ.

Nhấp vào bằng sáng chế dưới đây để biết thêm chi tiết, hoặc truy cập TechTransferWatch.com cho nhiều lựa chọn hơn.

ETP1 và ETP2 điều tiết phản ứng ethylene nhà máy
Hong Qiao, Joseph R. Ecker
Viện Nghiên cứu Sinh học Salk
Bằng sáng chế số: 9.000.260
Ngày phát hành: 07 Tháng Tư 2015


Hydrolase Fumarylacetoacetate (Fah) lợn -deficient và sử dụng chúng
Markus Grompe, Scott Nyberg, Joseph Lillegard, Raymond Hickey, Markus Grompe, Scott Nyberg, Joseph Lillegard, Raymond Hickey
Oregon Health & Science University
Bằng sáng chế số: 9.000.257
Ngày phát hành: 07 Tháng Tư 2015


Hợp chất Mangromicin và phương pháp sản xuất do
Satoshi Omura, Yoko Takahashi, Takuji Nakashima, Kazuhiko Otoguro, Kazuro Shiomi, Masato iwatsuki, Atsuko Matsumoto
Viện Kitasato
Bằng sáng chế số: 9.000.194
Ngày phát hành: 07 Tháng Tư 2015


Kích hoạt cảm ứng trong tế bào đuôi gai
Baylor College of Medicine
Bằng sáng chế số: 8.999.949
Ngày phát hành: 07 Tháng Tư 2015


Axit nucleic chức hóa các hạt nano cho các ứng dụng điều trị
Chad A. Mirkin, Nathaniel L. Rosi, C. Shad Thaxton, Mississippi, David A. Giljohann
Đại học Northwestern
Bằng sáng chế số: 8.999.947
Ngày phát hành: 07 Tháng Tư 2015


Oligomer Antigene ức chế phiên mã
David Reid Corey, Bethany Ann Janowski
Hệ thống Đại học Texas
Bằng sáng chế số: 8.999.943
Ngày phát hành: 07 Tháng Tư 2015


Tế bào thần kinh đệm dòng có nguồn gốc từ yếu tố dinh dưỡng thần kinh (GDNF) sáng tác và sử dụng chúng
Sở Y tế và Nhân
Bằng sáng chế số: 8.999.927
Ngày phát hành: 07 Tháng Tư 2015


Thành phần và phương pháp để ức chế sự tương tác giữa CFTR và CAL
Dean R. Madden, Patrick R. Cushing, Prisca Boisguearin, Rudolph Volkmer, Lars Vouilleme
Dartmouth
Bằng sáng chế số: 8.999.919
Ngày phát hành: 07 Tháng Tư 2015


Discovery và các ứng dụng của các chức năng phân giải protein của acetyl hóa N-terminal của các protein tế bào
Cheol-Sang Hwang, Anna Shemorry, Alexander Varshavsky
California Institute of Technology
Bằng sáng chế số: 8.999.896
Ngày phát hành: 07 Tháng Tư 2015


Phương pháp chế tạo pin hybrid thể hiện kháng thể hữu ích
Scott K. Dessain, Sharad P. Adekar
Đại học Thomas Jefferson
Bằng sáng chế số: 8.999.707
Ngày phát hành: 07 Tháng Tư 2015


Phương pháp chuẩn bị của con người tóc-nang có nguồn gốc tế bào gốc trưởng thành multipotent
Xiaowei Xu, Hong Yu, Douglas Dong Fang, Meenhard Herlyn, Xiaowei Xu, Hong Yu, Douglas Dong Fang, Meenhard Herlyn
Viện Wistar
Bằng sáng chế số: 8.999.706
Ngày phát hành: 07 Tháng Tư 2015


Trình tự gen Bifidobacterial và sử dụng của họ
Đại học California
Bằng sáng chế số: 8.999.705
Ngày phát hành: 07 Tháng Tư 2015


Chất ức chế chịu
Zonglin L. Liu
Sở Nông nghiệp
Bằng sáng chế số: 8.999.701
Ngày phát hành: 07 Tháng Tư 2015


Polysaccharide-protein mô hình liên kết và hình thành nano-tơ nhỏ của một miền ràng buộc tinh bột
Margaret Dah-Tsyr Chang, Yuh-Ju Sun, Ping-Chiang Lyu, Shu-Lin Chuan, Wei-I Chou
Tsing Hua University Quốc
Bằng sáng chế số: 8.999.688
Ngày phát hành: 07 Tháng Tư 2015


Phương pháp cụ thể là sản xuất một đoạn DNA tham gia bao gồm một chuỗi bắt nguồn từ một gen mục tiêu
Nobuyuki Kurosawa, Masaharu Isobe
Đại học Toyama
Bằng sáng chế số: 8.999.673
Ngày phát hành: 07 Tháng Tư 2015


Biểu hiện protein glycosyl hóa ở prokaryote
Matthew DeLisa, Cassandra Guarino, Thomas Mansell, Adam Fisher
Đại học Cornell
Bằng sáng chế số: 8.999.668
Ngày phát hành: 07 Tháng Tư 2015


Thành phần dùng phát hiện các tế bào chết và phương pháp sử dụng vốn
Andrew Kung, Pallab Banerjee
Dana-Farber Cancer Institute
Bằng sáng chế số: 8.999.661
Ngày phát hành: 07 Tháng Tư 2015


Tăng microvesicles myeloid trong dịch não tủy là dấu ấn sinh học của hoạt microglia / đại thực bào trong các rối loạn thần kinh
Claudia Verderio, Michela Matteoli, Roberto Furlan, Claudia Verderio, Michela Matteoli, Roberto Furlan
Đại học Milan
Bằng sáng chế số: 8.999.655
Ngày phát hành: 07 Tháng Tư 2015


Kỹ thuật và tối ưu hóa hệ thống, phương pháp và tác phẩm cho các thao tác liên tục với lĩnh vực chức năng
,,,,,
Harvard
Bằng sáng chế số: 8.999.641
Ngày phát hành: 07 Tháng Tư 2015


Tác phẩm, bộ dụng cụ, và các phương pháp để xác định, đánh giá, dự phòng và điều trị ung thư tuyến tụy ở người
Lynda Chin, Cameron W. Brennan, Ronald A. DePinho, Andrew J. Aguirre
Dana-Farber Cancer Institute
Bằng sáng chế số: 8.999.633
Ngày phát hành: 07 Tháng Tư 2015


Tác phẩm bispecific kháng thể đa dòng và phương pháp sử dụng
Lawrence Lum, Manley Huang
Đại học bang Wayne
Bằng sáng chế số: 8.999.398
Ngày phát hành: 07 Tháng Tư 2015


Kiểm soát miễn dịch của khối u và tế bào ung thư
Jean-Marie Saint-Remy
Đại học Leuven
Bằng sáng chế số: 8.999.346
Ngày phát hành: 07 Tháng Tư 2015


Các phương pháp và tác phẩm liên quan đến cấu trúc và chức năng của APOBEC3G
Harold C. Smith, Joseph E. Wedekind, Ryan Patrick Bennett
Đại học Rochester
Bằng sáng chế số: 8.999.317
Ngày phát hành: 07 Tháng Tư 2015


MCPIP như điều trị vết thương
Pappachan E. Kolattukudy, Jianli Niu
Trường Đại học Central Florida
Bằng sáng chế số: 8.999.314
Ngày phát hành: 07 Tháng Tư 2015


Tác phẩm và các phương pháp để loại bỏ các màng sinh học
Steven D. Goodman, Lauren O. Bakaletz
Đại học Nam California
Bằng sáng chế số: 8.999.291
Ngày phát hành: 07 Tháng Tư 2015


Phương pháp Feeder-miễn phí cho văn hóa của bò và tế bào gốc bào tinh lợn
Đại học bang Washington
Bằng sáng chế số: 8.998.793
Ngày phát hành: 07 Tháng Tư 2015


Tạp chí Công nghệ sinh học Thương mại

Nhãn, Luật sư, và logic
Peter J. Pitts
Mỹ xứng đáng được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao mà không có sai sót y khoa có thể tránh được các biến chứng. Mục tiêu đạt được này bắt đầu với việc khai thác và sử dụng sức mạnh của thông tin. Và bắt đầu với hệ thống chăm sóc sức khỏe labeling.The Mỹ rõ ràng, chính xác và có thể sử dụng là làm suy yếu, chu đáo, và bị coi thường khi ghi nhãn được viết nhiều hơn cho bảo vệ trách nhiệm của công ty hơn là một công cụ có giá trị cho các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe ...
Thông tin chi tiết tại Tạp chí Công nghệ sinh học Thương mại

Xử lý không đúng cách của các hóa chất có hại bởi những người trồng chè nhỏ của Assam: Thách thức đối với Heath và Môi trường địa phương
Dhrubajyoti Gogoi, Abhishek Kumar Yadav, Madhurjya Gogoi, Debajit Borah
Sau khi thống trị thị trường chè thế giới kể từ 170 năm qua, hiện nay Ấn Độ đã trở thành nước xuất khẩu chè lớn thứ tư. Các bang Assam, nằm ở phía Đông Bắc của đất nước góp gần 50% tổng số người trồng chè và trà nhỏ của Ấn Độ Assam (STGs) sản xuất khoảng 30% tổng sản lượng hàng năm của mình và đóng góp gần 12% sản lượng hàng năm của Ấn Độ ...
Thông tin chi tiết tại Tạp chí Công nghệ sinh học Thương mại

Xu hướng trong tiếp cận thị trường cho Specialty Biologics: Thách thức và lời hứa
Sanjay Kumar Rao
Sinh học đặc biệt là những lớp học phát triển nhanh nhất của các sản phẩm sinh học / dược phẩm về số lượng ra mắt thương hiệu mới và tỷ lệ chi phí chăm sóc sức khỏe tại Mỹ và trên toàn cầu. Sinh học sáng tạo có nghĩa là để điều trị một loạt các điều kiện cho đến nay không thể chữa được ung bướu, viêm, thần kinh trung ương, nội tiết và các bệnh mãn tính khác tìm cách cung cấp những cải tiến căn bản trong tính hiệu quả và bệnh nhân hạnh phúc ...
Thông tin chi tiết tại Tạp chí Công nghệ sinh học Thương mại

Nhân Y tế Công nghệ sinh học: Can Brazil trước?
Carlos Torres Freire, Victor Callil, Denise Golgher
Các ngành công nghệ sinh học sức khỏe con người Brazil đã được phân tích theo phân phối không gian và ngành của mình trong những khía cạnh sau đây: (i) sản xuất khoa học; (Ii) sự phụ thuộc của công ty về việc tài trợ của chính phủ cho nghiên cứu và phát triển; (Iii) thiếu năng lực sáng tạo liên quan đến việc phát hiện và phát triển các loại thuốc mới và (iv) một ngắt kết nối giữa các tiến bộ của khoa học và đổi mới sản xuất trong khu vực tư nhân ...
Thông tin chi tiết tại Tạp chí Công nghệ sinh học Thương mại

Tầm quan trọng của các nhà đầu tư vốn mạo hiểm cho các ngành công nghiệp công nghệ sinh học công nghiệp
Gunter Festel, Christian Rammer
Như trong lĩnh vực công nghệ sinh học y tế một vài thập kỷ trước đây, sự phát triển công nghệ nhanh chóng trong công nghệ sinh học công nghiệp (IB) đã gây ra rất nhiều dự án mới ...
Thông tin chi tiết tại Tạp chí Công nghệ sinh học Thương mại

Đánh giá thương mại đầu: Một chiến thuật sáng tạo cho Biotechs nhỏ
Anthony Giovinazzo
Là một công ty công nghệ sinh học nhỏ dấn thân vào một chương trình phát triển thuốc, có một xu hướng quản lý tập trung vào một bộ sách rõ ràng về vấn đề này. Là các khoa học đằng sau thuốc hợp lệ? Liệu nó giải quyết một vấn đề thú vị hoặc cần được đáp ứng? Triển vọng rằng cộng đồng y tế và bệnh nhân sẽ nắm lấy nó như là một giải pháp mới có giá trị là gì? Và có nhiều dấu hiệu cho thấy thuốc được hình thành như là giải quyết là gì? Đây là tất cả những câu hỏi hợp lệ, nhưng một công nghệ sinh học nhỏ có thể làm nhiều hơn để chuẩn bị cho bản thân quá trình phát triển thuốc, mà là một cuộc hành trình mà có thể mất nhiều năm và chi phí một số tiền đáng kể ...
Thông tin chi tiết tại Tạp chí Công nghệ sinh học Thương mại

Đẩy nhanh sự phát triển của Bioeconomy tại Malaysia
Nazlee Kamal, Zurina Che Dir
Những tiến bộ trong ứng dụng thương mại công nghệ sinh học trên toàn thế giới trong hai thập kỷ qua đã dẫn đến sự phát triển của một bioeconomy, nhờ đó kết quả đầu ra kinh tế đáng kể là từ sự phát triển và sử dụng các vật liệu sinh học. Bioeconomy bao gồm tất cả các ngành công nghiệp và các ngành kinh tế dựa trên các giá trị tiềm ẩn trong các vật liệu sinh học có thể được dịch thành nguồn thu nhập mới, bền vững môi trường và phúc lợi xã hội ...
Thông tin chi tiết tại Tạp chí Công nghệ sinh học Thương mại

Nạc Start-up: Một nghiên cứu toàn diện trong việc thành lập các phòng thí nghiệm phải chăng cơ sở hạ tầng
Kristopher James Grohn, Kelsey Moody, Danique Wortel, Nick LeClair, Alison Traina, Eric Zluhan, Gerold Feuer
Trong lịch sử, sự đổi mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học đã dựa vào một phần lớn vào cơ sở hạ tầng tốn kém được cung cấp bởi các trường đại học hoặc các công ty dược phẩm lớn. Chi phí khởi động cấm này là cơ sở của lý do tại sao các doanh nhân công nghệ sinh học để xe theo phong cách là cực hiếm so với các phần mềm và công nghệ cao đối tác của họ ...
Thông tin chi tiết tại Tạp chí Công nghệ sinh học Thương mại

Các trường Đại học của Chương trình Giấy chứng nhận Colorado trong Bioinnovation và Kinh Doanh: An Cập nhật và tình trạng hiện tại
Madhavan Parthasarathy, David Forlani, Arlen Meyers
Mục đích của bài viết này là để cung cấp một bản cập nhật và báo cáo tình trạng hiện tại của cross-trường Đại học Colorado Denver của chương trình trong bioinnovation và tinh thần kinh doanh, chi tiết trong đó đã được báo cáo đầu tiên trên Tạp chí Thương mại Công nghệ sinh học trong 20125. Bài này vạch ra những niềm vui và thách thức của việc thực hiện một chương trình liên trường mà cố gắng để đổi mới công nghệ sinh học kết hôn tiên tiến với một nền tảng kinh doanh vững chắc ...
Thông tin chi tiết tại Tạp chí Công nghệ sinh học Thương mại

Những loại Bioinformatics Sáng chế là hội đủ điều kiện để bảo hộ sáng chế?
Trent đầy tớ giữ ngựa ở khách sạn, Michael Gollin
Các lĩnh vực tin sinh học là hưng thịnh, và tăng trưởng mạnh được dự kiến ​​chỉ để tiếp tục. Giống như bất kỳ công nghệ tiên tiến, tin sinh học đòi hỏi một chiến lược tích hợp IP liên quan đến bằng sáng chế, bí mật thương mại, và các luật về bản quyền. Các hệ thống bằng sáng chế đặc biệt có thể là một sự bảo vệ mạnh mẽ cho thương mại hóa sáng chế sinh học miễn là một ứng dụng bằng sáng chế tương ứng đáp ứng các tiêu chuẩn pháp luật bằng sáng chế nhất định ...
Thông tin chi tiết tại Tạp chí Công nghệ sinh học Thương mại

Để biết thêm thông tin, xem Tạp chí Công nghệ sinh học Thương mại