Posts Tagged 'Genentech'

Roche sẽ xoay Genentech Tắt Một lần nữa?

Có mua lại gần đây của hãng Roche của Genentech nghĩa là kết thúc của mô hình doanh nghiệp lớn công nghệ sinh học? Đã Genentech mất nó độc lập? Không phải như vậy, nếu lịch sử quyết định lặp lại chính nó. Roche đã mua (bán) Genentech một lần trước. Đó không phải là không thể tưởng tượng để nghĩ rằng họ đang sử dụng cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay để làm một lật dựa trên giá trị. Sử dụng một [...]


Chúc mừng ngày 25, Humulin

Hôm nay đánh dấu kỷ niệm 25 năm của FDA chấp thuận thuốc đầu tiên được sản xuất bằng công nghệ sinh học, Humulin Genentech của. Tôi thường sử dụng Humulin như trường hợp nghiên cứu công nghệ sinh học, bởi vì phương pháp vi khuẩn lên men Genentech để tạo insulin là cách mạng so với các phương pháp trước mổ insulin từ tuyến tụy lợn. Thanks for OpenMarket đã nhắc nhở tôi về [...]